19اردیبهشت 1396

پنجشنبه مورخه 96/02/21 ساعت 10 الی 12 صبح با حضور آقای فریبرز انسانی مهر وکیل محترم دادگستری سالن آمفی تئاتر موسسه فرهنگی ایثار،واقع درخیابان ب

کارگاه آموزشی کارآموزان 21/2/1396 با سخنرانی آقای فریبرز انسانی مهر

کارگاه آموزشی کارآموزان پنجشنبه مورخه 96/02/21 رأس ساعت 10 الی 12 صبح با حضور آقای  فریبرز انسانی مهر وکیل محترم دادگستری تحت عنوان "اهمیت شغل وکالت و تکالیف و وظایف کارآموزان" در سالن آمفی تئاتر موسسه فرهنگی ایثار،واقع درخیابان بنت الهدی برگزارمی گردد.