21آذر 1392

همکار محترم جناب آقای حسن زاده، در گذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران و برای بازماندگان صبر مسئ

تسلیت به همکار