02شهریور 1390

با عنايت به تقاضاهاي ناقص همكاران در رابطه با اعطاي پست الكترونيك با نام دامنه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به اطلاع مي رساند: نخست

اطلاعيه در خصوص پست الكترونيك