21مرداد 1390

مشخصات نشريه

مشخصات نشريه

فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه

مجله علمي (حقوقي) آموزشي و اطلاع رساني

صاحب امتياز:

کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه

مدير مسئول:

محمدعلي اثنا عشري

سردبير:

کيومرث سپهري

هيأت تحريريه:

حقوق خصوصی: دکتر فرامرز باقرآبادی، دکتر علی عباس حیاتی، دکتر علی طهماسبی، دکتر رسول پروین، رضا سنجابی، بهروز رستمی

حقوق کیفری: دکتر سیدسجاد کاظمی سرکانه، کیومرث سپهری، پرویز علی پناه، احسان زررخ

حقوق عمومی: شهاب تجری، دکتر محمد جواد جعفری، فریبرز انسانی مهر، محمدعلی اثنی عشری

حقوق بین الملل: دکتر ستار عزیزی، دکتر سید مهدی موسوی

آدرس: کرمانشاه، ۲۲ بهمن، ميدان مرکزي، کوچه ۱۳۰ ، پلاک ۵

تلفن:  ۳۸۴۶۱۶۰۴-۰۸۳     ۳۸۴۶۱۴۴۲-۰۸۳   ۳۸۴۶۱۴۴۴-۰۸۳   ۳۸۴۶۱۱۱۶-۰۸۳   ۳۸۴۶۱۱۱۷-۰۸۳

دورنگار: ۳۸۴۶۱۴۴۶-۰۸۳

پست الکترونيک:

kbalj2008@gmail.com