07آذر 1400

صورت جلسه هیات مدیره نهم جلسه دوم مورخ1398/08/20 :

صورت جلسه هیات مدیره نهم جلسه دوم مورخ1398/08/20 :
جلسه هیات مدیره کانون در تاریخ مزبور منعقد است و پس از شور کافی در مورد موضوعات جدید اتخاذ تصمیم گردید.
1- در بادی امر نظر به تبصره ماده ۱۹ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از آنجا که در جلسه اول اکثریت مد نظر قانون (کسب چهار رای  برای ریاست کانون در شهرستانها) حاصل نشده است در این جلسه توجهاً به صدر ماده مزبور جهت حصول اکثریت نسبی، اقدام به رای گیری مخفی شد. برای ریاست، صرفاً آقای بهروز رستمی نامزد شدند و با چهار رای ایشان به عنوان رئیس کانون انتخاب شدند.
آقایان وکیلی و آرین پور بر این نظر هستند که:" نظر به اینکه با عدم تحقق نصاب مقرر در آیین نامه لایحه استقلال ،ریاست کانون به لحاظ عدم کسب حد نصاب قانونی انتخاب نگردیده است، این امر نسبت به نایب رئیس که بدواً مستلزم انتخاب رئیس کانون خواهد بود نیز ساری و جاری است. بنابراین در این جلسه می بایستی نسبت به رای گیری مجدد در مورد نایب رئیسی اقدام شود و آقای وکیلی اضافه نمودند :دادن رای مثبت به آقای رستمی برای ریاست برای خروج از هر گونه تفسیر در خصوص لزوم داشتن چهار رای برای ریاست کانون صورت پذیرفت." آقای رستمی اشعار می دارد که: "با توجه به صدر ماده مزبور در جلسه دوم رئیس کانون با اکثریت نسبی (سه رای) دارای سمت خواهد شد و در جلسه دوم دیگر چهار رای شرطیت و مدخلیت ندارد با توجه به صدر ماده ۱۹ آیین نامه چنانچه در جلسه اول اکثریت مخصوصی که مورد نظر قانون بوده حاصل نشود در جلسه دوم انتخاب رئیس با اکثریت نسبی خواهد بود و این نظر با اصل تفسیر معقول قوانین و قاعده «الجمع مها امکن اولی من الطرح»[با توجه به قابل جمع بودن صدر ماده ۱۹آیین نامه با تبصره آن] سازگار خواهد بود."
آقای آرین پور اظهار می‌دارد :"در کانون‌های شهرستانها در هر صورت رئیس با چهار رای انتخاب خواهد شد و کمتر از این نصاب امکان انتخاب رئیس کانون وجود ندارد. "
در ضمن با توجه به حصول نصاب در جلسه اول و اینکه خانم اکبری حائز رای اکثریت جهت نیابت رئیس شده اند آقایان اسدی و رستمی و خانم اکبری مخالف رای گیری در مورد سمت نایب رئیسی هستند و آن را تحصیل حاصل می دانند.
2- یکی دیگر از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت پیگیری دستگاه نقش تمبر بود که در این باره آقای وکیلی عنوان داشتند سابقاً و به کرات طی نشست‌هایی از سوی اینجانب که با تعرفه یکی از بزرگان به مدیرکل امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفت و از این حیث که وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور جمع آوری دستگاه های نقش تمبر را صادر و در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ابطال تمبر پیش‌بینی گردیده است نه نقش تمبر، لذا پیگیری صورت گرفته در باب پیگیری دستگاه نقش تمبر منتج به نتیجه نگردید. در این مورد سایر اعضا اعلام نمودند که باز هم پیگیری های لازم در این باره انجام شود.
3- در مورد بازنگری در هزینه تمدید پروانه هم شور صورت گرفت اما به دلیل اینکه بنا بر نظر آقای وکیلی این موضوع جزو دستورجلسه نبوده است در این جلسه قابل بررسی نیست.