28مهر 1396

هیات مدیره دوره هشتم

جناب آقای روح اله وکیلی

ریاست کانون

جناب آقای رضا سنجابی

نایب رئیس

جناب آقای کیومرث سپهری

بازرس

جناب آقای شهاب تجری

منشی

جناب آقای سیدمهدی موسوی

عضو اصلی

جناب آقای بهروز رستمی

علی البدل

جناب آقای محدرضا احمدی

علی البدل

جناب آقای فریبرز انسانی مهر

علی البدل