30آبان 1394

هیات مدیره دوره هفتم

هیات مدیره دوره هفتم

جناب آقای بابک عزیزی

ریاست کانون

جناب آقای بیژن قنبری

نایب رئیس

جناب آقای کیومرث سپهری

بازرس

جناب آقای کیوان کیادی

دبیر

جناب آقای علی اسدی

عضو اصلی

جناب آقای سید مهدی موسوی

علی البدل

جناب آقای فرشید دلفانی

علی البدل

جناب آقای سید محمد اکبری

علی البدل