05آبان 1394

نشست رئیس و نایب رییس کانون با معاونین اداره کل دارایی و مالیات

امروز  به تاریخ پنجم آبان 94 آقایان بابک عزیزی و بیژن قنبری به نمایندگی از هیأت مدیره در نشستی غیر رسمی با معاونین محترم اداره کل مالیات استان کرمانشاه پس از طرح مسائل مشکلات وکلا دررابطه با اخذ مفاصا حساب و تشکیل پرونده مالیاتی مقرر گردید جلسه ای با حضور رییس و معاونین آن اداره در هفته آینده تشکیل و نسبت به رفع مشکلات اقدام گردد

لذا از همکاران محترم تقاضا دارد ضمن اعلام مشکلات مبتلا به ، پیشنهادات خود را در این خصوص به کانون اعلام نمایند.