17بهمن 1393

با توجه به ضرورت حضور شکات و طرح حضوری دعوا به استحضار می رساند پذیرش شکایات به صورت اینترنتی میسر نمی باشد

اطلاعیه جهت مراجعان به دادسرای انتظامی کانون

با توجه به ضرورت حضور شکات و طرح حضوری دعوا به استحضار می رساند پذیرش  شکایات به صورت اینترنتی  میسر نمی باشد لذا از ارسال شکایات خود به پست الکترونیک کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام خودداری فرمائید زیرا به این مراسلات ترتیب اثر داده نخواهد شد و شکات محترم می توانند صرفاً با مراجعه حضوری به دفتر دادسرای کانون و جری تشریفات قانونی اقدام به طرح شکایت نمایند.