05آذر 1393

کارگاه آموزشی پنجشنبه 6 آذر 93 لغو و به تاریخ پنجشنبه 13 آذر 93 (صبح و بعد ظعر) موکول شد.

کارگاه آموزشی پنجشنبه 6 آذر 93 لغو شد