11شهریور 1393

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام عروج ملکوتی استاد ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران را به بازماندگان ایشان و جامعه حقوقی کشور تسلیت عر

پیام تسلیت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در پی در گذشت استاد کاتوزیان