07مرداد 1390

به همت كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و با حمايت هاي هيات مديره محترم و پيگيري هاي رياست كانون سيستم اتو

راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

از ويژگي هاي اين سيستم يكپارچگي اطلاعات در تمامي قسمت ها و امكان دسترسي جامع و ثبت كليه داده هاي مربوط به اعضاء، دادسرا، دادگاه، دبيرخانه، كتابخانه، امور مالي، صندوق حمايت و مدير داخلي كانون است. خروجي سيستم نيز به صورت پيامك، پست الكترونيك و كارتابل اعضاست كه به زودي در اختيار همكاران قرار مي گيرد. از ديگر مزاياي اين سيستم تحت وب بودن آن است كه امكان دسترسي سراسري را فراهم مي كند.