20شهریور 1392

کتاب مجموعه قواعد و آیین داوری و میانجی گری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام منتشر شد.

انتشار کتاب قواعد و آیین داوری و میانجی گری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کتاب مجموعه قواعد و آیین داوری و میانجی گری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام منتشر شد.

این کتاب که در 133 صفحه و در قطع رقعی توسط انتشارات جنگل و مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام به چاپ رسیده، مشتمل بر دو بخش است.بخش نخست مقررات مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام شامل: اساسنامه مرکز داوری، آیین داوری مرکز داوری، قواعد میانجی گری مرکز داوری و آیین نامه هزینه های داوری و میانجی گری و جداول ضمیمه و در بخش دوم مقررات مرتبط با داوری آمده است.

تهیه کتاب از طریق دبیرخانه کانون امکان پذیر است.