09تیر 1402

کميسيون حمایت و دفاع از حقوق وکلاء و کارآموزان کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

کميسيون حمایت و دفاع از حقوق وکلاء و کارآموزان

جناب آقای محمدمهدی بارانیان

عضو کمیسیون

 محمد توحیدیجناب آقای

عضو کمیسیون

 شاپور نیک اندامجناب آقای 

عضو کمیسیون

توران توسلی زادهخانم  

عضو کمیسیون

پروین کرم اللهیخانم 

عضو کمیسیون