06تیر 1402

کميسيون داوری کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

هیات امنای داوری

جناب آقای فریبرز انسانی مهر 

مسئول کمیسیون

جناب آقای مصطفی کلهری

عضو کمیسیون

جناب آقای رضا بکائی

عضو کمیسیون

خانم نجمه شاه آبادی

عضو کمیسیون

جناب آقای کاوه نیستانی

عضو کمیسیون

جناب آقای محمدجواد جعغری

عضو کمیسیون