16آذر 1392

هیات مدیره دوره پنجم

هیات مدیره دوره پنجم

جناب آقای کیومرث سپهری

ریاست کانون

جناب آقای محمد سهراب بیگ

نایب رئیس

جناب آقای فریبرز انسانی مهر

عضو اصلی

جناب آقای محمدعلی اثناعشری

عضو اصلی

جناب آقای خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

جناب آقای روح اله وکیلی

علی البدل

جناب آقای سیدطاهر نعلینی

علی البدل

جناب آقای جلال لارتی

علی البدل