16آذر 1392

هیات مدیره دوره سوم

هیات مدیره دوره سوم

جناب آقای محمدحسن یزدی صمدی

ریاست کانون

جناب آقای محمد مهدی بارانیان

نایب رئیس (سال دوم رئیس)

جناب آقای حسن گلبیدی

عضو اصلی

جناب آقای خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

جناب آقای پرویز علی پناه

عضو اصلی

جناب آقای جلال لارتی

علی البدل (سال دوم نایب رئیس)

جناب آقای محمدعلی کیادی

علی البدل

جناب آقای مصطفی نیری

علی البدل