16آذر 1392

هیات مدیره دوره نخست

هیات مدیره دوره نخست

جناب آقای علی بیگلری

ریاست کانون

جناب آقای فرخ دفتری

نایب رئیس

مرحوم عبدالامیر سالمی

عضو اصلی

جناب آقای روح اله وکیلی

عضو اصلی

جناب آقای سیدطاهر نعلینی

عضو اصلی

مرحوم حسن فهیمی

علی البدل

جناب آقای حشمت اله دارابی

علی البدل

جناب آقای جلال لارتی

علی البدل