23خرداد 1403

دومین جلسه از مرحله مقدماتی دادگاههای نمادین به همت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

🔹دومین جلسه از مرحله مقدماتی دادگاههای نمادین به همت کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با تصدی ریاست محترم شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه برگزار گردید؛

🔹در این جلسه دو گروه آراد بعنوان وکلای خواهان و وکلای پارسا بعنوان وکلای خوانده به ارائه دفاعیات پرداختند که در نهایت گروه آراد حائز نمره برتر گردید.

🔹اعضای گروه آراد: خانم ها زهرا موسوی، زهرا محمدی و مهناز هلشی

🔹اعضای گروه وکلای پارسا: آقایان پارسا ابراهیمی، محمد مومنه و حسین فرخی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام       
Kermanshahbar.comوبسایت   
kermanshahbar  اینستاگرام        
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━