06تیر 1402

كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

كميسيون حقوقي

جناب آقای محمد رسول قنادی

مسئول کمیسیون

جناب آقای حامد اریس

دبیر کمیسیون

جناب آقای انوشیروان امینی

عضو کمیسیون

جناب آقای حسین لطفی

عضو کمیسیون

جناب آقای شهریار ابراهیمان

عضو کمیسیون

جناب آقای پوریا فلاحی

عضو کمیسیون

جناب آقای جلال اسماعیلی

عضو کمیسیون