10تیر 1402

کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کمیسیون معاضدت

جناب آقای سیاوش محترمی

مسئول کمیسون

جناب آقای عزت اله زبیری

عضو کمیسیون

خانم اکرم محمدی

عضو کمیسیون

خانم شهین محمدی

عضو کمیسیون

جناب آقای احسان قربانی

عضو کمیسیون

جناب آقای وحید محمدی

عضو کمیسیون

جناب آقای رضا بکایی

عضو کمیسیون

جناب آقای امیرحسین مرادوند

عضو کمیسیون

جناب آقای احسان القاسی خوشینانی

عضو کمیسیون

جناب آقای حسن عباسی

عضو کمیسیون

جناب آقای حمید یاوری

عضو کمیسیون

جناب آقای مسعود زنگنه

عضو کمیسیون

جناب آقای مهدی حیدری

عضو کمیسیون

جناب آقای قیصر خطرانه

عضو کمیسیون

جناب آقای روح اله آرام دوست

عضو کمیسیون