22تیر 1402

آمار و ارقام

آمار پرونده های کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

سال تعداد کل پرونده ها تعداد قرارهای منع تعقیب
 با اعتراض شاکی
ارسال شده به دادگاه 
قرارهای منع تعقیب
بدون اعتراض
 شاکی مختومه  شده
تعداد کیفرخواست های
 صادره
تعداد قرارهای
موقوفی تعقیب
تعدا پرونده های
 جاری
تعداد پرونده های معاضدتی تعداد پرونده های تسخیری
1399 63 5 12 4 2 40 87 436
1400 97 10 1 12 0 60 107 570
1401 126 18 11 15 1 81 155 647

آمار وکلای کارآموز 

سال تعداد کل کارآموزان تعداد کارآموزانی که مدارک آنها جهت شرکت در اختبار تایید شده است   تعداد کارآموزانی که مدارک آنها جهت شرکت در اختبار تایید نشده است

تعداد کارآموزان مجاز به شرکت در آزمون دوره اول وکالت 

تعداد پذیرفته شدگان سهمیه آزاد
1399 75 73 2 75 74
1400 112 108 4 109 106
1401 166 158 8 149 147