07تیر 1402

کمیسسون آموزش و تحقیقات

جناب آقای محمدرسول قنادی

مسئول کمیسیون

جناب آقای مراد گراوند

عضو کمیسیون

جناب آقای اردشیر محمدی

عضو کمیسیون

جناب آقای حسین لطفی

عضو کمیسیون

جناب آقای سیدانوشیروان امینی

عضو کمیسیون

جناب آقای ایرج ناصری

عضو کمیسیون

جناب آقای احسان زررخ

عضو کمیسیون

جناب آقای سیروس اختیاری

عضو کمیسیون

جناب آقای محمدرضا احمدی

عضو کمیسیون

جناب آقای هیوا باتمانی

عضو کمیسیون

جناب آقای مصطفی صالحی

عضو کمیسیون

جناب آقای پوریا آرین پور

عضو کمیسیون

سرکار خانم سمیه زین الدینی

عضو کمیسیون

سرکار خانم شایسته صالحی

عضو کمیسیون

سرکار خانم پریا ملکی

عضو کمیسیون

سرکار خانم سعیده طاهری

عضو کمیسیون