07تیر 1402

کمیسیون روابط عمومی و بین الملل

جناب آقای هیوا باتمانی

مسئول کمیسیون

خانم سمیه زین الدینی

عضو کمیسیون

خانم طاهره مرزبان

عضو کمیسیون

خانم عاطفه گرشاسبی

عضو کمیسیون

خانم فاطمه حیدری

عضو کمیسیون

جناب آقای اشکان محسن نژاد

عضو کمیسیون

جناب آقای حمیدرضا پیروزی

عضو کمیسیون

خانم شایسته صالحی

عضو کمیسیون

جناب آقای مهدی حیدری

عضو کمیسیون

خانم اکرم محمدی

عضو کمیسیون

خانم رعنا رحیمی

عضو کمیسیون

خانم پریسا سرتیپی

عضو کمیسیون