08آذر 1400

نمونه ای از کارنامه افرادی که در صورت تصویب ...

نمونه ای از کارنامه افرادی که در صورت تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس پروانه وکالت دریافت و مال و جان و حیثیت مردم به دست آنها سپرده می شود.