08آذر 1400

کاتبه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی