27شهریور 1397

بومی گزینی 50% ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال 1397 کانون وکلای کرمانشاه

قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون کارآموزی سال 1397 کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه 
نظر به اینکه بر مبنای  مصوبه کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه 50% ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال 1397 کانون وکالای دادگستری استان کرمانشاه به افراد بومی اختصاص داده شده است، لذا از داوطلبین محترم غیر بومی تقاضا می شود به این مهم در هنگام انتخاب کانون محل آزمون توجه داشته باشند.