26شهریور 1397

اعلام زمان تعيين شهر محل اشتغال پذیرفته شدگان آزمون سال 1396

به اطلاع پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي سال ١٣٩٦ مي رساند جهت تعيين شهر محل اشتغال خويش روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/٦/٢٧ ساعت ٩ صبح در كانون حضور بهم رسانند. 
شايان ذكر است در صورت عدم حضور، كميسيون كارآموزي نسبت به تعيين شهر محل اشتغال اقدام خواهد نمود و هيچ اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه