06مهر 1396

شیوه نامه جذب داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

.

.

.

(( شیوه نامه جذب داوران مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ))

مقدمه

از آنجا که داوران یکی از ارکان مرکز داوری بوده و بمنظور اجرای عدالت در چگونگی جذب داوران متعهد و با تجربه و در اجرای ماده 6 اساسنامه مرکز داوری و مصوبه مورّخ 25/11/1395 هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه شیوه نامه جذب داوران بشرح مواد ذیل تنظیم می گردد .

ماده 1 - متقاضیان ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی می باید حائز یکی از شرایط اختصاصی زیر باشند :

الف- شرایط عمومی

1- اعتقاد و التزام  به احکام و مبانی مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری

3- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی

4- عدم تجاهر به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی

5- عدم ارتکاب اعمال خلاف شئون وکالت

6- عدم محکومیت به محروم شدن از وکالت یا داوری بموجب حکم محکمه

7- نداشتن محکومیت قطعی به مجازات انتظامی درجه 3 به بالا

ب- شرایط اختصاصی

1- عضویت در کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

2- عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری ایران با حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری یا سه سال سابقه قضاوت با تشخیص و نظر موافق هیئت امنای مرکز داوری

3- سایر حقوقدانان دارای سابقه کار علمی و عملی و نیز کارشناسان رسمی خوش سابقه پس از پیشنهاد هیئت امنای مرکز و موافقت نهایی هیئت مدیره کانون

ماده 2 - تشخیص مربوط به زمان جذب داوران و تعداد افراد مورد نیاز در هر دوره بر اساس نیاز مرکز با هئیت امناء می باشد.هئیت امناء در هر دوره پس از تشخیص نیاز جذب داوران، راجع به تعداد داوران مورد نیاز تصمیم گیری خواهد نمود . 

ماده3 - نوع و میزان امتیازات در مرحله اول آزمون بشرح موارد زیر خواهد بود :

الف) انجام هر نوع فعالیت علمی - پژوهشی در زمینه داوری بشرح موارد زیر :

1- رساله دکتری که با موفقیت دفاع شده باشد : 3 امتیاز

2- تألیف کتاب : 2 امتیاز

3- پایان نامه ارشد که با موفقیت دفاع شده باشد : 1 امتیاز

4- مقاله معتبر ISI یا علمی پژوهشی یا ISC  : 1 امتیاز

5- تدریس مبحث داوری در کارگاههای آموزشی یا دانشگاه ها : 1 امتیاز

6- مقاله معتبر علمی ترویجی  :  5/. امتیاز

7- سایر فعالیت های علمی پژوهشی از قبیل چاپ مقاله در مجلات تخصصی، ارائه مقاله در همایش ها  و غیره  :  5/. امتیاز

تبصره 1- چنانچه از موضوع رسال دکتری و پایان نامه ارشد، کتاب تألیف و یا مقاله ای پذیرش گرفته باشد امتیاز جداگانه ای به آن تعلّق نخواهد گرفت .

تبصره 2- درصورت تکرار فعالیت های انجام شده از قبیل تألیف دو کتاب یا بیشتر، حداکثر امتیاز متعلقه بمیزان دو برابر امتیاز مقرردر همان بند خواهد بود .

ب ) فعالیت و سابقه علمی مؤثر در زمینه داوری از قبیل وکالت در پرونده های داوری و یا انجام داوری با تشخیص هئیت امناء  بشرح موارد زیر :

1- داور:حداکثر 2 امتیاز

2- وکیل : حداکثر 1 امتیاز

3- سایر موارد : حداکثر 1 امتیاز

پ ) گذراندن دوره های داوری با ارائه گواهی معتبر :

 1- دوره مقدماتی یا تخصصی : 2 امتیاز

 2- دوره پیشرفته : 3 امتیاز

تبصره 1 - درصورت تکرار شرکت در هر یک از دوره های داوری، حداکثر دو برابر امتیاز هر دوره، برای متقاضی منظور خواهد شد .

تبصره 2 - درصورت عدمِ تصریح نوع دوره در گواهی، امتیاز مقرر در بند 1 منظور خواهد شد .

ت)  سوابق :

1- داشتن پروانه وکالت پایه یک دادگستری :  4 امتیاز و به ازاء هر سال سابقه وکالت 1 امتیاز حداکثر 14 امتیاز

2- داشتن سابقه قضاوت حداقل 5 سال : 5 امتیاز

3-  داشتن سابقه نمایندگی حقوقی حداقل 5 سال :  3 امتیاز   

4- داشتن سابقه کارشناسی رسمی دادگستری حداقل 5 سال :  3 امتیاز   

تبصره 1 -  افراد مشمول بندهای 2 و 3  و 4 در صورتی حائز امتیاز خواهند گردید که رابطه شغلی آنها ناشی از تخلفات شغلی قطع نگردیده باشد .

تبصره 2 -  در صورت تعدد سوابق، صرفاً بالاترین امتیاز یکی از سوابق برای متقاضی منظور خواهد شد . 

ث) سوابق تحصیلی :

1- مدرک دکتری حقوق : 3 امتیاز

تبصره 1   دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاههای درجه 1 حائز تمام امتیاز و دانشگاههای درجه 2 حائز دو سوم و سایر دانشگاهها  حائز نصف امتیاز خواهند بود . هیئت امناء در هر دوره آزمون، درجه بندی دانشگاهها را از منابع معتبر کسب خواهد نمود .

تبصره 2 -  متقاضیانی که دارای بیش از یک مدرک تحصیلی دکتری حقوق باشند یک سوم امتیاز مندرج در تبصره 1 برای هر یک از مدارک بعدی ایشان منظور خواهد شود .

2- کارشناسی ارشد : 2 امتیاز

تبصره 1 – دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاههای درجه 1 حائز تمام امتیاز و سایر دانشگاهها حائز نصف امتیاز خواهند بود .

تبصره 2 - متقاضیانی که دارای بیش از یک  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد باشند یک سوم امتیاز مندرج در تبصره 1 برای هر یک از مدارک بعدی ایشان منظور خواهد شود .

ج) دارندگان رتبه های برتر آزمون های زیر :

1- رتبه های 1 تا 5  دکتری حقوق و کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی به ترتیب 3 و 2  امتیاز 

2-  رتبه های 1 تا 3 دکتری حقوق و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به ترتیب  2 و 1  امتیاز 

3- رتبه های 1 تا 5 آزمون کارآموزی  3 امتیاز

4- رتبه های 1 تا  3 آزمون اختبار وکالت  2 امتیاز

تبصره : چنانچه متقاضی در یک مقطع همزمان در آزمون دانشگاه دولتی و آزاد حائز رتبه گردیده باشد صرفاً امتیاز دانشگاه دولتی برای وی منظور خواهد شد .

چ) سابقه عضویت یا فعالیت در هر یک از نهادهای داخلی کانون  بشرح موارد زیر :

1- هیئت مدیره کانون : 3 امتیاز

2- دادگاه انتظامی کانون : 3 امتیاز

3- دادستان انتظامی کانون : 3 امتیاز

4 - عضویت و فعالیت در هیئت امناء مرکز داوری و کمیسیون داوری کانون : 3 امتیاز

5 - دبیر دبیرخانه مرکز داوری : 3 امتیاز

6 – دادیاری دادسرای انتظامی کانون با تشخیص هیئت امناء : حداکثر 2 امتیاز

7-  فعالیت در دبیرخانه مرکز داوری با گواهی دبیر و تأیید هیئت امناء : حداکثر 2 امتیاز

تبصره 1 - در صورت تعدد سوابق، صرفاً بالاترین امتیاز یکی از سوابق برای متقاضی منظور خواهد شد .

تبصره 2 -  دبیر در اجرای ماده 8 قواعد مرکز داوری کانون می بایست نوع و میزان فعالیت همکاران دبیرخانه را به نحو مقتضی ثبت و ضبط نماید .

ماده 4 - ارائه مدارک جهت احراز هر یک از موارد مندرج در ماده 3 بر عهده متقاضی است .

ماده 5-  مجموع امتیازات موضوع این شیوه نامه 100 امتیاز بوده که 50 امتیاز آن به رزومه  افراد و 50  امتیاز دیگر مربوط به آزمون شفاهی می باشد .

ماده 6 - میزان و نحوه امتیاز بندی مندرج در ماده 3 مانع از آن نخواهد بود که هیئت امناء در هر دوره، بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی، نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. این اقدام می بایستی در قالب اصلاحیه ماده 3 شیوه نامه از جانب هیئت امناء پیشنهاد و به تصویب هیئت مدیره کانون برسد .

ماده 7 - در هر دوره برگزاری آزمون، هیئت امناء منابع امتحانی شامل قوانین و مقررات مرتبط با داوری  و سایر منابع در زمینه داوری را تعیین و در آگهی پذیرش متقاضیان اعلام می نماید .

ماده 8 - برگزاری آزمون با هیئت امناء مرکز خواهد بود . هیئت امناء می تواند از اساتید دانشگاه و متخصصان امر داوری جهت برگزاری آزمون استفاده نماید .

ماده 9-  آزمون بنحو شفاهی و با تنظیم صورتمجلس از تمامی متقاضیانی که پرونده آنها از حیث مدارک تکمیل باشد به عمل خواهد آمد . صورتمجلس می بایستی به امضاء ممتحن و متقاضی برسد و در صورت استنکاف متقاضی از امضاء، مراتب در صورتمجلس منعکس می گردد .

ماده 10 -  امتیاز متقاضیان تا اعلام نتیجه نهایی بصورت محرمانه باقی خواهد ماند .                           

ماده 11 گواهی داوری به افرادی اعطاء می گردد که از مجموع 100 امتیاز، حداقل حائز 50 امتیاز باشند .

تبصره - چنانچه افراد حائز حداقل امتیاز، بیش از نصاب مورد نیاز اعلامی در آگهی پذیرش باشند اولویت پذیرش با متقاضیانی است که بیشترین امتیاز را کسب نموده باشند .

ماده 12- به پذیرفته شدگان نهائی با در نظرگرفتن امتیازات آنها بشرح ذیل گواهی داوری اعطاء می گردد :

1- حائزین امتیاز 81 تا 100 : گواهی داوری درجهA

2-  حائزین امتیاز 66 تا 80 :  گواهی داوری درجه B

3- حائزین امتیاز 50 تا 65  : گواهی داوری درجه c

ماده 13- اسامی پذیرفته شدگان نهائی متقاضیان گواهی داوری در سایت  و تابلو اعلانات کانون به نحو همزمان اعلام خواهد شد .

ماده 14- متقاضیان می توانند ظرف ده روز از تاریخ اعلام نتیجه نهائی، اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه مرکز تقدیم نمایند  دبیرخانه پس از انقضاء مهلت اعتراض، در اجرای تبصره 2 ماده 16 اساسنامه مرکز، اعتراضات واصله را برای رسیدگی  به هیئت مدیره ارسال می نماید .

ماده 15- این شیوه نامه توسط هئیت امناء مرکز داوری با همکاری دبیر مرکز و اعضای کمیسیون داوری کانون تنظیم و در تاریخ 1/7/1396 در 15 ماده و 14 تبصره به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه رسید ./.

                                                              اعضای هیئت مدیره

       بابک عزیزی                 کیومرث سپهری                   بیژن قنبری                   علی اسدی                کیوان کیادی

تنظیم کنندگان شیوه نامه :

1- حیدر مظفری ( رئیس هیئت امناء )

2- فرشید دلفانی ( عضو هیئت امناء )

3- بهروز رستمی ( عضو هیئت امناء )

4- امیر بصیری ( دبیر مرکز داوری )

5- محمدرضا پشمی (رئیس کمیسیون داوری )

6- علی اشرف منتی ( عضو کمیسیون داوری )

7- رامین اسدی ( عضو کمیسیون داوری )