19بهمن 1395

زمان: 21 بهمن ماه ۹۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ مکان: سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ ، میدان سپاه پاسداران (میدان نفت) به سمت پارک شاهد

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت در مورخه ۲۱ بهمن ماه ۹۵ برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت در مورخه ۲۱ بهمن ماه ۹۵ از ساعت ۱۰ الی  ۱۲ برگزار می گردد.

سخنران

آقای دکتر علی عباس حیاتی

وکیل محترم دادگستری و استاد دانشگاه رازی

عنوان

"مفهوم، احکام و آثار تعهد در حقوق مدنی ایران"
مکان:

سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ ، میدان سپاه پاسداران (میدان نفت) به سمت پارک شاهد

زمان:

ساعت 10 لغایت 12

شرکت کارآموزان محترم الزامی است.