12خرداد 1395

چهارمین نشست کار گروه کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردید

.

.

.

چهارمین نشست کار گروه کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران در خصوص بررسی چگونگی تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله در حوزه نظام حقوقی و قضایی کشور در مورخه 95/3/11 راس ساعت 10 صبح در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردید، بنا به اظهار آقای عزیزی ریاست کانون وکلای کرمانشاه وایلام، دستور جلسه انتخاب رئیس کار گروه  و تعیین کمیته های تخصصی و اولویت موضوعات پیشنهادی قابل بحث بود، که آقای حسین آبادی بعنوان رئیس و آقای بهمن کشاورز بعنوان نایب رئیس و آقای رضازاده بعنوان منشی کارگروه به اتفاق آراء تعیین شدند. در مورد سایر دستورات جلسه بعد از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای کارگروه مقرر گردید اعضا نقطه نظرات خود را در مورد کمیته های تخصصی مورد نیاز و اولویت ها قابل بحث پیشنهاد تا در جلسه بعد مورد تصویب قرار گیرد.