09آذر 1390

کارگاه آموزشی پنجشنبه 17 آذرماه با موضوع داوری(اعتراض به رای داوری) برگزار خواهد شد. در این کارگاه دکتر مرتضی شهبازی نیا مدیر گروه حقوق دانشگ

کارگاه آموزشی 17 آذر با موضوع داوری برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی پنجشنبه 17 آذرماه با موضوع داوری(اعتراض به رای داوری) برگزار خواهد شد.
در این کارگاه دکتر مرتضی شهبازی نیا مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
گفتنی است کارگاه آموزشی در تاریخ 17 آذر ماه و از ساعت 11 صبح در محل سالن امفی تئاتر کانون پرورش فکری واقع در سه راه 22 بهمن برگزار خواهد شد.