28آبان 1391

به اطلاع می رساند در اجرای اساسنامه مرکز داوری کانون،پس از جلسات متعدد و استفاده از نظریات صاحبنظران، متن پیش نویس «قواعد و آیین داوری مرکز»

پیش نویس قواعد و آیین داوری مرکز داوری کانون