08آذر 1400

کانون وکلا با تاسیس مرکز داوری

صرف نظر از اینکه مقوله داوری امری منبعث از اراده و توافق طرفین است و به نظر ورود حاکمیت به موضوع داوری،پیامد مثبتی به بار نخواهد آورد و اینکه کانون وکلا با تاسیس مرکز داوری سالهاست که محل مراجعه  و اعتماد مردم و همکاران وکیل است،با لحاظ به ملاحظات نظری و عملی یاد شده،آگهی معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در جذب داور و میانجی،جهت اطلاع همکاران در کانال کانون درج می گردد.
خاطرنشان می سازد شرط معافیت از آزمون برای وکلا از داشتن ۷سال سابقه به ۲۰سال سابقه وکالتی،تغییر یافته است.