10شهریور 1395

همایش آشنایی با مهارتهای فن دفاع مورخ 95/06/11 برگزار می گردد