30خرداد 1395

اگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در اولین دوره هیأت مدیره و شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری استان ایلام

              .

.

.

        آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در اولین دوره هیأت مدیره و شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری استان ایلام

با توجه به فراهم شدن زمینه تشکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری استان ایلام بدین وسیله به اطلاع کلیه وکلای محترم  پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنها استان ایلام می باشد به منظور انتخاب پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدلِ اولین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام و برگزاری انتخابات این دوره هیأت مدیره می رساند انتخابات مذکور در روز پنجشنبه مورخه 1/7/1395 از ساعت 9 صبح الی 16 بعدازظهر در محل  استقرار کمیسیون  وکلای استان ایلام واقع در ایلام خیابان آیت اله حیدری مجتمع مهستان طبقه چهارم واحد 8، اخذ رأی به عمل خواهد آمد . لذا از کلیه وکلای محترم حائز شرایط آن استان دعوت بعمل می آید چنانچه با داشتن شرایط قانونی مقرر در مواد 2 و4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 19/1/1376 ،  داوطلب عضویت در هیأت مدیره می باشند از تاریخ 12/4/1395 لغایت پایان وقت اداری 21/4/1395 تقاضای مکتوب خود را  به دفتر کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام واقع در کرمانشاه 22 بهمن ، میدان مرکزی کوی 130 پلاک 5 شخصاً تسلیم و دفتر ثبت نام را امضاء نمایند .

الف-  مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره :

1- تصویر مصدق پروانه تمدید شده

2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

3- دو قطعه عکس 4 *3

ب- شرایط انتخاب کنندگان :

1- وکلای پایه یک دادگستری که محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا نداشته باشند .

2- در حال تعلیق از وکالت نباشند .

3- پروانه خود را تمدید کرده باشند .

ج-   شرایط عمومی انتخابات :

1- اخذ رأی جمعی و مخفی انجام می گیرد و رأی دهنده باید رأی خود را روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده است بنویسد.

2- رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت، در لیست اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان، مقابل نام خود امضاء نموده و سپس رأی خود را به صندوق آراء                          می اندازد .  پروانه به مهر انتخابات  ممهور خواهد شد .

3- حق رأی کسانی که تا پایان ساعت رأی گیری برای رأی دادن حاضر نشوند ساقط خواهد شد .

4- آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .

5- از واجدین شرایط انتخاب شدن ، کسانی که دارای آرای بیشتر باشند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی می باشند                           عضو علی البدل خواهند بود .

6- اگر روز اخذ رأی تعطیل گردید روز پس از آن بدون نیاز به دعوت مجدد در همان مکان و زمان معین اخذ رأی به عمل خواهد آمد .

7- در زمان و مکان اخذ رأی، هرگونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفت با داوطلبان عضویت هیأت مدیره ممنوع می باشد .

8- اسامی واجدین شرایط عضویت هیأت مدیره که صلاحیت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تأئید و اعلام شده است در محل اخذ رأی الصاق خواهد شد .

9- پس از انقضای مدت رأی گیری، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می شود و الآ هیئت نظارت، صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج                      می نماید و به هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت زده و ضبط خواهد شد .

هیأت نظارت اولین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام