29آذر 1391

به تاريخ 15/8/91 کميسيون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام با حضور اعضاء امضاء کننده زير تشکيل است. پس از بررسی سوابق و شور و تبادل

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1391 کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام

به تاريخ 91/8/15 کميسيون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام با حضور اعضاء امضاء کننده زير تشکيل است.

پس از بررسی سوابق و شور و تبادل نظر در خصوص اختبار کارآموزان اين دوره در نيمه دوم سال 1391 به شرح زير اتخصميم گرديد.

کارآموزانی که تا تاريخ 91/9/30دوره کارآموزی آنان به اتمام رسيده (به شرح ليست پيوست 36 نفر) تا تاريخ 91/10/11 فرصت دارند

مدارک و تکاليف انجام شده را تحويل دفتر کميسيون و ختم دوره کارآموزی خود اعلام نمايند. (11 روز فرصت )

فرصت کميسيون برای بررسی مدارک و اعلام نظر تا 91/11/6  (25 روز)

مهلت برای اعتراض احتمالی کارآموزان به تصميم کميسيون کارآموزی 3 روز ( تا 91/11/9  ) بررسی اعتراضات 91/11/18

برنامه اختبار کتبی: ( مکان : دبيرستان غير انتفاعی فرهنگ – روبروی ساختمان کانون )

اختبار کتبی نيمه دوم سال 1391

روز

تاريخ

ساعت

امتحان

جمعه

91/11/20

9     صبح

حقوق تجارت

جمعه

91/11/20

2  بعدازظهر

حقوق ثبت و امور حسبی

جمعه

91/11/27

9      صبح

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

جمعه

91/11/27

2  بعدازظهر

آئين دادرسی کيفری

جمعه

91/12/4

9      صبح

حقوق مدنی

جمعه

91/12/4

2  بعدازظهر

آئين دادرسی مدنی

 

 

از تاريخ 91/12/5 لغايت 91/12/11 اختبار شفاهی با صلاحديد و تحت نظر استادان مربوطه زمان بندی و اعلام می شود .

7 روز مهلت برای تحويل نمرات توسط استادان مربوطه ( تا 91/12/18 )

3 روز مهلت برای اعتراض احتمالی کارآموزان از تاريخ درج در تابلو  ( تا 91/12/21 )

9 روز مهلت برای رسيدگی به اعتراضات و قطعی شدن نتيجه ( تا 91/12/30 )

اسامی اساتيد اختبار و تاريخ مراسم تحليف و اعطاء پروانه به قبول شدگان، بعداً اعلام می گردد.

 

اسامی شرکت کنندگان در آزمون اختبار نیمه دوم سال 91

ردیف

نام

نام و نام خانوادگی

شماره پروانه

1

محمدرضا

یعقوبی کیاسه

178

2

مصیب

حیدری عین القاصی

834

3

ولی اله

تویاری

845

4

نسرین

مرادی

878

5

محمود

صدیقی اسکی

936

6

انسیه

ظفری

972

7

فرزانه

برادران

981

8

امید

سعیدی

988

9

مهدی

کیانی

990

10

وحید

محمدی بلوردی

991

11

محسن

صبور

993

12

لیلی

رستمی

996

13

امین

عموزاده

997

14

فؤاد

امیری

999

15

پریسا

محمدی

1000

16

سعید

فرزانه

1001

17

علی

رستمی

1002

18

فرید

بابلی

1003

19

نگین  

غلامی چقازردی

1004

20

محمد

اعظمی

1005

21

یوسف

تخت نباتی

1006

22

احسان

شکربیگی

1007

 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره پروانه

23

مریم

انصاری پور

1008

24

فرهاد

آزادی سیاه کمری

1009

25

هادی

اسدیان ورمله

1011

26

ناهید

حسینی

1014

27

حمزه

شیخی

1015

28

بهمن

حسینی

1018

29

کامران

احمدی

1019

30

آرزو

محمدی سرینی

1020

31

فرشته

حشمتی

1023

32

رامین

اکبری

1024

33

محبوبه

جعفری 

1025

34

ارسلان

زمانی

1026

35

عرفان

عمرانی

1027

36

محمدرضا

صارمی

1038

37

مرتضی

یوسفی

947

38

کاوه

حقگوئی

1021

39

عنایت

احمدی

1090

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام