16آذر 1392

هیات مدیره دوره ششم

هیات مدیره دوره ششم

جناب آقای علی اسدی

ریاست کانون

جناب آقای بابک عزیزی

نایب رئیس

جناب آقای پرویز علی پناه

عضو اصلی

جناب آقای شهاب تجری

عضو اصلی

جناب آقای خداکرم ابراهیمیان

عضو اصلی

جناب آقای کیوان کیادی

علی البدل

جناب آقای بیژن قنبری

علی البدل

جناب آقای قباد کاظمی

علی البدل