07تیر 1402

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

دادسراي انتظامي

جناب آقای پرویز امیریان

دادستان

جناب آقای جواد ظاهری

دادیار

جناب آقای محسن صادقی سطری

دادیار