06تیر 1402

کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کمیسیون نقل و انتقالات

جناب آقای وحید کریمی

مسئول کمیسیون

خانم سیده شتاو حسینی

عضو کمیسیون

جناب آقای ناصر یارمحمدی

عضو کمیسیون

جناب آقای عبدالرضا سجادی اصل

عضو کمیسیون

جناب آقای سیدحیدر مظفری

عضو کمیسیون

جناب آقای محسن صادقی سطری

عضو کمیسیون

جناب آقای یوسف لطفی فر

عضو کمیسیون

خانم  فرزانه کدیوریان

عضو کمیسیون

خانم سپیده احمدی

عضو کمیسیون

خانم مریم نوری

عضو کمیسیون

جناب آقای مسعود نبردی

عضو کمیسیون

جناب آقای میثم رضایی

عضو کمیسیون