08آذر 1400

برابر مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

به نام خدا
برابر مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
1.طبق تصمیم اعضای هیئت مدیره مقرر گردید که کلیه اعضای موسسات حقوقی از همکاران وکیل باشند .
2.هرگونه تغییرات در خصوص اعضا موسسات بایستی با نظر مساعد کانون صورت پذیرد.
3.در اعطای مجوز به همکاران وکیل به محل اشتغال ایشان توجه و صرفاً هر یک از همکاران وکیل می‌توانند در محل اشتغال خود مبادرت به تاسیس موسسه نمایند.