02شهریور 1398

دستورالعمل جدید رئیسی برای بررسی پرونده‌های قضایی

به دستور رئیس قوه قضائیه، برخی پرونده‌های قضایی قبل از طرح در محاکم، باید به شورای حل اختلاف بروند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن تمام دادگاه‌ها و دادسراها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.
براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه‌قضائیه رسید، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.
متن کامل این دستورالعمل متعاقبا منتشر خواهد شد.

https://www.farsnews.com/news/13980528000714/