26شهریور 1397

بیانیه كميسيون صيانت و حمايت از وكلاي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه در خصوص وكلايي كه اخيرا بازداشت شده اند

باسمه تعالی
بیانیه كميسيون صيانت و حمايت از وكلاي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه در خصوص وكلايي كه اخيرا بازداشت شده اند

هدف نهایی هر جامعه و حکومت مبتنی بر قانون منبعث از اصل 39 قانون اساسی، حمایت از حقوق انسانها و حفظ کرامت و شأن والای انسانی و دستیابی به حقوق و آزادی های بنیادین است. تحقق این امر مهم در مفهوم عام آن از وظایف حاکمیت و مجموع نهادهای سیاسی است و نقش قوه قضائیه بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت درخور توجه بیشتر است.. پر واضح است وکیل بازویی توانمند در نیل به این مهم بوده و تخذیل و ترذیل او جز تضعیف اهداف تدوین کننده گان قانون اساسی نخواهد بود. 
با عنایت به اینکه مدافع حقی که خود در بند باشد و قدرت استیفاء از مصونیت حرفه ای خود را در موضع دفاع نداشته باشد 
نمی تواند دیدبانی شجاع، مقتدر و مستقل برای دفاع از عدالت و حقوق عامه باشد. اظهار نظر و اصرار بر اجرای صحیح قوانین باید موجب مباهات و افتخار دستگاه قضایی باشد نه آنکه موجبات محدودیت آنان در ایفای وظایف گردد زیرا تعرض به ساحت وکیل تعرض به ساحت دستگاه قضائی است. نظر به اینکه به موجب ماده 90 آئین نامه قانون زندان ها پوشانیدن لباس متحدالشکل فقط به محکومین و آن هم در محیط زندان و به تشخیص مقامات زندان تجویز شده است، هر اقدام مغایر آن تعدی از مقررات قانونی و اصل 39 قانون اساسی است و رسانه ای نمودن این امر توهین به شأن و منزلت جامعه وکالت است. 
کمیسیون صیانت و حمایت از حقوق وکلای دادگستری استان کرمانشاه، ضمن اعتراض به اقدامات اخیر علیه وکلا، خواستار حفظ شئونات و حقوق این حرفه مطابق با موازین قانونی و شرعی و رعایت اصول حقوقی و اخلاقی از ناحیه کلیه ارکان حکومتی می باشد. 
    کمیسیون صیانت و حمایت از حقوق وکلای كانون وكلاي دادگستری استان کرمانشاه