14بهمن 1396

کمیسیون فرهنگ و هنر

مهدی تاجه میری

مسئول کمیسیون

الهام الماسی

دبیر کمیسیون

مهدی کیانی
فواد محمودی
آرش رجبی کرمانشاهی
هادی اسدیان
مسلم جیحون تبار 
کاوه نیستانی
سید مسلم حسینی
مصطفی احمدیان 
 وحید کریم پور