20مهر 1394

هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای کرمانشاه و ایلام

هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای کرمانشاه و ایلام
به استحضارهمکاران محترم ميرساندانتخابات هفتمين دوره هيأت مديره کانون وکلاي کرمانشاه و ايلام روز پنجشنبه23مهرماه94ساعت9صبح الي5بعدازظهردرساختمان کانون وکلاءبرگزارميگردد.
جهت شرکت در انتخابات ارائه پروانه وکالت معتبرالزاميست.

 

اسامی نامزدهای دوره هفتم انتخابات کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ايلام
به ترتيب حروف الفبا ، آقايان :
1-علی اسدی
2-سيدمحمد اکبری
3-فرشيد چاله چاله
4-فرشيد دلفانی
5-کیومرث سپهری
6-بابک عزيزی
7-بيژن قنبری
8-سعید کتابی
9-محمد کريمی
10- کیوان کیادی
11- سيدمهدی موسوی
12- آيت اله نظری
13- محمدرضا ويسی