01مهر 1394

آزمون اختبار نیمه دوم سال 94

اطلاعيــــــــــه

رونوشت مصوبه مورخه 24/6/94 کميسيون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ايلام

کارآموزانی که تا 30/7/94 دوره کارآموزی آنان به اتمام رسيده به شرح ليست پيوست 55 نفر تا 16/8/94 فرصت دارند مدارک و تکاليف انجام داده را تکميل و به کميسيون کارآموزی تحويل داده ختم دوره کارآموزی خود را کتباً اعلام نمايند.

تا 16/9/94 فرصت برای بررسی تکاليف و مدارک و اعلام نظر کميسيون کارآموزی.

سه روز مهلت برای اعتراض احتمالی کارآموزان به تصمیم کمیسیون.

برنامه اختبار کتبی- مکان دبيرستان غيرانتفاعی فرهنگ روبروی کانون

رديف

  روز

تاريخ

ساعت (نوبت صبح)

امتحان

رديف

روز

تاريخ (نوبت بعدازظهر)

ساعت

امتحان

  1

 جمعه

25/10/94

        9  

حقوق تجارت

  2

جمعه

25/10/94

  14

حقوق ثبت و امور حسبی

  3

 جمعه

2/11/94

        9

حقوق جزا

  4

جمعه

2/11/94

  14

آئين دادرسی کيفری

  5

 جمعه

9/11/94

        9

حقوق مدنی

  6

جمعه

9/11/94

  14

آئين دادرسی مدنی

٭ از تاريخ 14/11/94 لغايت 21/11/94 اختبار شفاهی با صلاح ديد و تحت نظر استادان مربوطه زمان بندی و متعاقباً اعلام می شود.

٭ تا 25/11/94 فرصت برای اعتراض احتمالی کارآموزان .

٭ تا 1/12/94 فرصت برای رسيدگی به اعتراضات و قطعی شدن نتيجه اختبار .

٭ تاريخ 7/12/94 مراسم تحليف و اعطاء پروانه پايه يک وکالت به قبول شدگان و تجليل از کارآموزان ممتاز .

٭ استادان مربوطه بعداً تعيين و اعلام می شود .

کميسيون کارآموزی و اختبار

  کانـون وکلاي دادگستري

                                                                                                              کرمانشاه وايلام

.

دریافت فایل اسامی کارآموزانی که می توانند در آزمون اختبار نیمه دوم سال 94 شرکت کنند