11شهریور 1394

یک سال در فراغ استاد ؛ یادمان سالروز درگذشت استاد، دکتر امیر ناصر کاتوزیان

درگذشت مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان ضایعه‌ا‌ی برای جامعه‌ علمی کشور است

دکتر کاتوزیان، از نویسندگان پیش نویش قانون اساسی ایران، حقوقدان برجسته و قاضی پیشکسوت دادگستری و پدر دانش حقوق ایران در صبحگاه سه شنبه، 11 شهریور 1393 در سن 87 سالگی درگذشت، روحش شاد و راهش پر رهرو باد....

یادداشت حاضر به احترام آن مرحوم، یادمان سالروز فوت ایشان  ارائه می گردد