31تیر 1394

به اطلاع کلیه کار آموزان محترم میرساندکارگاه آموزشی پنجشنبه1مرداد94 لغو و به زمان دیگری موکول گردید که متعاقبا اعلام خواهد شد .

کارگاه آموزشی پنج شنبه اول مرداد لغو شد.