27دی 1392

کمیسیون روابط عمومی

اعضاء کمیسیون

احسان زررخ

مسئول کمیسیون

سعید تیموری

دبیر کمیسیون

محمد توحیدی
 سعیدکتابی 
سیروس پای فشرده
یزدان گلمحمدی
محسن صادقی
مهدی الماسی
ایرج ناصری
میثم رضایی
مونا عبدی