تماس با کانون پست الکترونیک اعضای کانون پیوند های مرتبط جستجوی وکیل آراء وحدت رویه کتابخانه آرشیو اخبار گالری تصاویر

کمیسیون روابط عمومی

اعضاء کمیسیون

میترا میری مسئول کمیسیون
مهرداد رضایی فرد
محمدرضا احمدی
مصطفی کلهری
سیروس پای فشرده
فرزانه کدیوریان